Z říše vědy a práce 1898

Z říše vědy a práce: volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1898, roč. 6. Praha: F. Šimáček, 1898. 320 s.

Titulní list knihy Z říše vědy a práce, 1898

Digitalizováno: 30/04/2015 - 00:22

Stáří lodí může býti dosti značné. O železných lodích sice dosud nelze mnoho mluviti, ponděvadž tomu ještě není dávno, co se železné lodi vůbec stavěti počaly. Avšak o dřevěných lodích jsme za to velmi podrobně poučeni...

Digitalizováno: 30/04/2015 - 00:11

Telegrafické spojení s Islandem provedeno bude letos pomocí podmořského kabelu anglickou společnosti Greath North Telegraph Company. A sice bude východištěm kabelu severní Skotsko, a na Farörských ostrovech bude asi uprostřed celé trati stanice. Vzdálenost od Skotska do Thorshavenu, hlavní to osady farörské, páčí se na 400 km, největší hloubka na tomto směru jest jenom 450 m, a mořské dno tu je pokryto bahnem a zlomky lasturovými. Druhá část kabelu má končiti v Bernfjordu, jakožto nejpříhodnějším k tomu místu, na jižním břehu Islandu; tato vzdálenost nečiní ani 400 km, ale hloubka moře klesá tu až na 1245 m, majíc průměrně ovšem jenom 550 m. Dno mořské jest i zde rovněž příznivé, teplota vody v hloubce 180 m měřena byla ještě na 8° C. Zdali pak další trať až do Rejkjaviku bude vedena po zemi nebo kabelem okolo jižního břehu ostrova, není dosud rozhodnuto.

Digitalizováno: 29/04/2015 - 23:49

Otevírati bedny nedařívá se v našich domácnostech, a to hlavně z nedostatku vhodných přístrojův. Dláto bývá slabé, násada kladiva se láme, kleště nechytají hlavic hřebů. Než se dopracujeme konce, bývají nástroje zuboženy, a víko bedny rozbito.

Otevírač beden.

Digitalizováno: 26/04/2015 - 20:42

Není pro cestovatele nepříjemnější nehody, nežli když přejede přes stanici, na níž hodlal vystoupiti. A proti tomuto nebezpečenství dostávalo se obecenstvu dosud velmi málo ochrany se strany dopravních podnikatelstev.

Digitalizováno: 24/04/2015 - 00:51

Statistika elektrických drah v Evropě koncem roku 1896 vykazuje u přirovnání s udáním, které jsme v I. čísle loňského ročníku pro r. 1895 svým čtenářům předložili, tyto změny.

1. Dráhy vzrostly během r. 1896 o délku 557 km, tj. o 60 %, nejlepší to doklad výhodnosti drah elektrických.

Digitalizováno: 23/04/2015 - 01:01

Krok za krokem nabývá elektrická síla stále více půdy téměř ve všech oborech průmyslové práce. Již není to pouze přezajímavá přírodní síla, která se do nedávna ještě ukrývala ve fysikalních síních škol a pracovnách učenců, nýbrž velevítaný a vydatný pracovník, o jehož podivuhodných a mnohostranných schopnostech neměl člověk ani před 30 roky ještě jasného ponětí.

Digitalizováno: 17/04/2015 - 05:11

Na každé větší lodi nalézá se několik ochranných lodic pro případ neštěstí, aby se cestující a posádka zachrániti mohli. Na velikých parnících bývá za tím účelem větší šalupa a mimo to 6-8 menších lodic rad palubou tak upevněných, aby se snadno na vodu spustiti daly; visí na zvláštních nosičích nad lodními boky, tak že se na řetězích přímo do vody pustiti mohou. Uvážíme-li, že vedle toho téměř pro každou jednotlivou osobu na lodi připraven jest ochranný pás nebo podobné některé bez-pečnostní zařízení, musíme se právem tomu diviti, že při lodních katastrofách skoro vždy zároveň také zhyne veliké množství lidí.