Ochranné lodice

Na každé větší lodi nalézá se několik ochranných lodic pro případ neštěstí, aby se cestující a posádka zachrániti mohli. Na velikých parnících bývá za tím účelem větší šalupa a mimo to 6-8 menších lodic rad palubou tak upevněných, aby se snadno na vodu spustiti daly; visí na zvláštních nosičích nad lodními boky, tak že se na řetězích přímo do vody pustiti mohou. Uvážíme-li, že vedle toho téměř pro každou jednotlivou osobu na lodi připraven jest ochranný pás nebo podobné některé bez-pečnostní zařízení, musíme se právem tomu diviti, že při lodních katastrofách skoro vždy zároveň také zhyne veliké množství lidí. Jest ovšem pravda, že nejlepší ochranný přístroj nemůže více vykonati, nežli že tonoucího udrží nad vodou, což sice někdy stačí k jeho záchraně, ale jen tehdy, jestliže je země na blízku, nebo událo-li se neštěstí v takovém místě, kudy se hojně lodí plaví.

Pro záchranu posádky na odlehlejších místech okeanů nemají tudíž i nejdokonalejší ochranné pásy významu téměř žádného. V takových případech bývá šalupa jedinou nadějí tonoucích, neboť ani menší loďky neposkytují naděje, že by se v nich lidé mohli doplaviti na tisíce kilometrů daleko k nejbližším břehům, nemajíť dosti prostoru pro zásoby potravin a vody. Avšak právě šalupa bývá tak umístěna, že ji v případě potřeby není snadno dostati přes palubu do vody. Neboť jsouc nepoměrně těžší než ostatní loďky, musí býti upevněna v ose lodní, a to obyčejně poblíže zadního stožáru, kde nejméně překáží. Je-li upevnění její příliš volné, nastává při vlno-bití nebezpečenství, že by se rozbíti nebo dokonce utrhnouti mohla. Je-li však šalupa zase příliš pevné přivázána, znesnadňuje se tím ještě více možnost, dopraviti ji v kritické době do vody.


Nové umístění záchranné lodice. Pohled podélný, dole řez příčný.

Konečně sluší uvážiti ještě okolnost, že loď se ponořující vytvoří tak silný vír, že menší lodice jím bývají nejen převrhovány, nýbrž i do hlubin strhovány, proti kterémuž nebezpečenství ani šalupa není vždy zabezpečena. Aby všemu tomuto kolikerému nebezpečenství předešel, navrhuje Julius Gutmann nový způsob, umístiti šalupu na velikých lodích. Návrh jeho zároveň toho dopouští, aby se šalupa učinila mnohem větší, než bylo dosud možno, a tím zvyšuje také podstatně bezpečnost cestujících a naději na záchranu pro případ ztroskotání lodi. Gutmannův návrh záleží v podstatě v tom, že se šalupa zapustí do zvláštního prostoru, tak že nad palubu nevyčnívá, nikde nepřekáží, posádkou snadno může býti obsazena a při ztroskotání lodi sama vnikající vodou musí býti z lodi vyzdvižena. Stručný výklad všech těchto požadavků nalezne čtenář prvním pohledem na přiloženém obraze. Šalupa sama jest dosti velikou lodí, aby byť i nepohodlně, přece všechny osoby bezpečně pojmula; svým objemem poskytuje rovněž dosti prostoru pro hojné zásoby potravní a nápojové, které v ní mohou hned od počátku býti pečlivě vybrány a uloženy. Mimo to bude záhodno, umístiti v ní veškeru poštu, cenné zásilky, loďní pokladnu jakož i v nedobytných pokladnách všechno jmění od cestujících, a to hned před početím plavby, tak že může vše na nejvhodnějších místech býti zabezpečeno.

Cestující a mužstvo bydlí ovšem ve svých kajutách nebo v mezipalubí a teprve v době nebezpečenství povolávají se na šalupu. Úkolem loďního stavitele bylo, vyšetřiti vyšetřiti nejvhodnější místo pro zapuštění šalupy do dutiny lodní, aby tím co nejméně ubráno bylo jmenovitě oněm prostorům, z nichž Plyne nejvyšší nájemné. Mimo to bylo žádoucno, šalupu tak umístiti, aby se tato novota také na starých lodích zavésti dala. Ježto nejdražší kajuty I. třídy položeny jsou na přídě, salony celou šířku lodi zabírají a strojovna ve středu lodi umístěna býti musí, zbývá toliko záď pro šalupu, vedle níž se pak ještě dosti místa pro II. kajutu vyšetřiti dá, a to tím spíše, poněvadž pošta s pokladnou přemístěny jsou na šalupu samotnou. Okázala-li by se při nových lodích nutnost dvou takových šalup, což by se při stálém zvětšování lodních rozměrů snadno státi mohlo, pak by druhá šalupa musila býti umístěna na přídě.
K zapuštění šalupy ponechán jest v palubě přiměřený otvor, jejž pak šalupa vyplní, spočívajíc dílem dole na zvláštních stojanech, dílem svými boky na trámoví loďním. Mimo to má šalupa na svých bocích ploutvovité plošiny, kteréž jí dodávají neobyčejné stálosti v plavbě a jmenovitě tomu zabrániti dovedou, aby lodice sebe silnějším vírem do hlubiny vtažena nebyla; těmito plošinami podepírá se šalupa rovněž o palubu lodní a zároveň se po nich jako po schodech stoupá na lodici. O utišení mořských vin v kritické době, kdy loď tone, postaráno jest tím, že se po-mocí zvláštních trubic vystřikne olej nebo mýdlový roztok na zádi kolem šalupy. Zatěsnění otvoru v palubě, v němž šalupa spočívá, provede se buď dehtovanými lany nebo pneumatickými obručemi, na něž kraje šalupy celou vahou doléhají. Šalupa opatřena jest stěžněm, jenž na lodi slouží za stěžeň zadní, pokud ho jest zapotřebí. Mimo to zařízena jest na parní pohon vrtulí; aby pak pro okamžitou potřebu bylo v zásobě síly k prvnímu pohybu lodice, k pohonu čerpadel nebo k jiným výkonům, nalézá se na šalupě stále nabitá baterie elektrických akkumulatorů s malým elektrickým motorem.
Pokud lidská předvídavost sahá, jest tímto umístěním pro bezpečnost šalupy vše učiněno, aby nepříznivé případy zamezeny byly. Ano, nové toto zařízení může míti nemenší význam pro lodi válečné, než pro parníky dopravní.

Zejména jsou to válečné křížáky, jimž na jejich zámořských výpravách mnoho pohrom hrozí, tak že se nezřídka vůbec ani nevrátily, utonuvše v neznámých končinách. Pří těch může takováto bezpečná lodice míti velikou důležitost. Avšak i při největších bitevních obrněncích jest kryté umístění záchranných lodic okolností veledůležitou. Neboť při nynějším zařízení dělostřelecké výzbroje musí lodice ustoupiti do značné výše a stávají se zde první obětí rychlopalných děl nepřátelských.

Neblahé toho důsledky seznali Číňané v námořní bitvě na řece Yalu, kde v nejhorším okamžiku ani jediné lodice neměli nerozstřílené. Ovšem by vhodné uložení šalupy na těchto obrněných obřích vyžadovalo ještě podrobného studia.

Lodní inženýři posoudili Gutmannův návrh velmi příznivě; ale poněvadž si na základě pokusů s pouhým modelem ještě nedá učiniti konečný úsudek o praktické ceně nového tohoto vynálezu, nezbude než vyčkat ještě, jak se toto zařízení ve skutečném užívání osvědčí. Bylo by si od srdce přáti, aby se konečně nalezl prostředek, jímž by se hromadnému hynutí lidí na mořích přítrž učinila.